Blog

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/7.4/2019

Przedszkole Niepubliczne Bajkowe przedszkole Fabiola Słyś-Rolek, w związku z realizacją projektu pt. „Bajkowy Żłobek – rozwój opieki żłobkowej w powiecie mieleckim współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracyDziałanie 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie, zaprasza do składania ofert na: 

Kompleksowe dostosowanie pomieszczeń i wykonanie prac adaptacyjnych w zakresie: utworzenia 2 sal dydaktycznych, w tym jednej z wydzieloną salą doświadczania świata oraz zorganizowanie części socjalnej (łazienka, szatnia, pomieszczenie kuchenne, socjalne, korytarz, podjazd) do potrzeb działalności żłobka o łącznej powierzchni dostosowywanych pomieszczeń ok. 130 m2, z dostosowaniem przestrzeni dookoła budynku w ramach utworzenia bezpiecznego placu zabaw.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe nr 1_7.4_2019_Bajkowy żłobek
Załącznik nr 1_Oferta_Bajkowy Żłobek
Załącznik nr 2_Specyfikacja techniczna
- Załącznik nr 3_Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
- Załącznik nr 4_Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych_Bajkowy Żłobek
Załącznik nr 5_WZÓR_Umowa o roboty budowlane
Załącznik nr 6_Klauzula RODO
Załącznik nr 7_ Oświadczenie o grupie kapitałowej