Blog

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/7.4/2019

Przedszkole Niepubliczne Bajkowe przedszkole Fabiola Słyś-Rolek, w związku z realizacją projektu pt. „Bajkowy Żłobek – rozwój opieki żłobkowej w powiecie mieleckim” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie, zaprasza do składania ofert na:

Zakup wyposażenia dla Bajkowego Żłobka w ramach zadania pn. wyposażenie żłobka.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe nr 6_7.4_2019_Bajkowy żłobek_Pozostałe wyposażenie
Załącznik nr 1_Oferta_Bajkowy Żłobek
Załącznik nr 2_Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 3_Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 4_Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych_Bajkowy Żłobek
Załącznik nr 5_Wzór umowy
Załącznik nr 6_Klauzula RODO
Załącznik nr 7_ Oświadczenie o grupie kapitałowej