Blog

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedszkole Niepubliczne Bajkowe przedszkole Fabiola Słyś-Rolek, w związku z realizacją projektu pt. „Bajkowy Żłobek – rozwój opieki żłobkowej w powiecie mieleckim” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie, zaprasza do składania ofert na:

Zakup wyposażenia dla Bajkowego Żłobka w ramach zadania pn. wyposażenie żłobka.

Dokumenty do pobrania w załączeniu:
- Załącznik nr 1_Oferta_Bajkowy Żłobek
- Załącznik nr 2_Opis przedmiotu zamówienia_końcowy
- Załącznik nr 3_Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
- Załącznik nr 4_Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub …
- Załącznik nr 5_Wzór umowy
- Załącznik nr 6_Klauzula RODO
- Załącznik nr 7_ Oświadczenie o grupie kapitałowej
- Zapytanie ofertowe nr 1_7.4_2020_Bajkowy żłobek_Pozostałe