Blog

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedszkole Niepubliczne Bajkowe przedszkole Fabiola Słyś-Rolek, w związku z realizacją projektu pt. „Bajkowy Żłobek – rozwój opieki żłobkowej w powiecie mieleckim” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie, zaprasza do składania ofert na:
Utworzenie placu zabaw dla Bajkowego Żłobka w ramach zadania pn. Adaptacja lokalu i otoczenia na potrzeby żłobka. 
Dokumenty do pobrania w załączeniu:
Ogłoszenie wyników: