O projekcie

Projektpt. „Bajkowy Żłobek – rozwój opieki żłobkowej w powiecie mieleckimwspółfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie.

Okres realizacji projektu: od 01.07.2019 do 30.06.2021

Kwota dofinansowania: 861 513,42 zł

Wkład własny: 152 031,78 zł

Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród 30 (27K i 3M) osób mających utrudniony dostęp do rynku pracy z powodu sprawowania opieki nad dziećmi do lat3, poprzez udostepnienie 30 nowych miejsc opieki nad dziećmi w żłobku w powiecie mieleckim, w okresie od 01.07.2019 – 30.06.2021.

Działania podjęte w ramach projektu przyczynią się do powstania nowego podmiotu opieki nad dziećmi do lat 3 – Bajkowego Żłobka, co przyczyni się do zwiększenia poziomu zatrudnienia wśród osób mających utrudniony dostęp do rynku pracy z powodusprawowania opieki nad dziećmi do lat 3, co będzie miało wpływ na osiągnięcie celu szczegółowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Data aktualizacji: 01.07.2019 r.