Statut

STATUT
Przedszkola Niepublicznego
„Bajkowe przedszkole”
Mielec ul. Metalowców 19

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§1

1. „Bajkowe przedszkole” zwane dalej „przedszkolem” jest przedszkolem niepublicznym.
2. Przedszkole działa na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) i niniejszego statutu.
3. Prowadzi działania opiekuńczo- wychowawczo- dydaktyczne dla dzieci w wieku 2,5-5 lat.
4. Realizuje obowiązującą podstawę programową wychowania przedszkolnego.
5. Organem Prowadzącym przedszkole jest Fabiola Słyś- Rolek, zamieszkała: 39-331 Chorzelów, Malinie 11.
6. Siedziba przedszkola znajduje się w Mielcu przy ul. Metalowców 19.
7. Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty.
8. Pełne brzmienie nazwy przedszkola to: PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE „BAJKOWE PRZEDSZKOLE”
9. Przedszkole używa pieczęci o treści: PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE „Bajkowe Przedszkole” Fabiola Słyś- Rolek, 39-300 Mielec, ul. Metalowców 19. NIP 817-189-14-12 tel. 503-622-105
10. Przedszkole posiada adres e-mail: kontakt@bajkoweprzedszkole.mielec.pl
11. Przedszkole posiada stronę internetową: www.bajkoweprzedszkole.mielec.pl

 §2

 1. Przedszkole funkcjonuje cały rok kalendarzowy.
2. Przedszkole pracuje w godzinach od 6.30 do 18.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku.
3. Zajęcia dydaktyczne wynikające z podstawy programowej prowadzone są w godzinach od 9.00 do 14.00. W pozostałych godzinach dzieci mogą przebywać w placówce na życzenie rodziców, po wcześniejszym ustaleniu z Organem Prowadzącym, pod opieką zatrudnionych w tym celu osób.
4. Pobyt dziecka w placówce nie powinien przekraczać 9 godzin dziennie.
5. Czas pracy przedszkola może być zmieniony w zależności od potrzeb środowiska.

§3

1. Działalność przedszkola finansowana jest przez rodziców w formie opłat stałych i miesięcznych za pobyt dziecka w przedszkolu, dotacje gminne oraz z innych źródeł.
2. W przedszkolu funkcjonują trzy rodzaje opłat:

- opłata stała (tzw. wpisowe)
- opłata miesięczna (tzw. czesne)
- opłata żywieniowa

3. Przy zapisywaniu dziecka do przedszkola obowiązuje opłata stała tzw. wpisowe. Wpłata ta jest jednorazowa i nie podlega zwrotowi (nawet jeśli rodzic zrezygnuje z usług przedszkola przed rozpoczęciem uczęszczania jego dziecka do przedszkola).
4. Opłata stała przeznaczana jest na ubezpieczenie dziecka od NNW, zakup wyprawki przedszkolnej i inne koszty związane z rozpoczęciem uczęszczania dziecka do przedszkola.
5. Wysokość opłaty miesięcznej tzw. czesnego jest niezmienna w trakcie trwania roku szkolnego lub w okresie obowiązywania umowy o świadczenie opieki przedszkolnej zawartej z Rodzicami (opiekunami) dziecka.
6. Umowa zawierana pomiędzy Organem Prowadzącym a Rodzicami obowiązuje 1 rok szkolny (lub krócej).
7. Opłata miesięczna za przedszkole nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka oraz przerw świątecznych i dni wolnych ustanowionych przez Organ Prowadzący.
8. W ramach opłaty żywieniowej przedszkole zapewnia wyżywienie dla dzieci obejmujące śniadanie, dwudaniowy obiad i podwieczorek.
9. Wyżywienie dostarczane jest przez firmę cateringową.
10. W przypadku nieobecności dziecka możliwe jest odliczenie opłaty związanej z wyżywieniem; warunkiem jest wcześniejsze poinformowanie Organu Prowadzącego lub personelu przedszkola o takiej nieobecności. Zgłoszenia o nieobecności dziecka przyjmowane są do godziny 7:00 w danym dniu.
11. Opłata miesięczna pobierana jest z góry, do 10. dnia każdego miesiąca.
12. Opłata żywieniowa (za miesiąc poprzedni) pobierana jest do 10. dnia każdego następnego miesiąca.

§4

1. Przedszkole zapewnia świadczenia w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministra Edukacji Narodowej.
2. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie wybranych programów wychowania przedszkolnego.
3. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w planach pracy w poszczególnych grupach przedszkolnych.
4. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
5. Czas trwania zajęć dydaktyczno – wychowawczych z dziećmi dostosowany jest do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi od 15 do 30 minut.
6. Szczegółową organizację pracy Przedszkola określa Ramowy rozkład dnia ustalany przez Dyrektora Przedszkola z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów) oraz zgodnie z zaleconymi warunkami realizacji podstawy programowej.
7. W ramach opłaty miesięcznej dzieciom zapewnione są zajęcia dodatkowe (gimnastyka korekcyjna, rytmika, nauka języka angielskiego, zajęcia plastyczne, teatralne, logopedyczne itp.).
8. Czas trwania tych zajęć jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi około 15 minut dla dzieci 3 – letnich, 20 minut dla dzieci 4 – letnich i około 30 minut dla dzieci 5 – letnich.
9. Przedszkole na życzenie rodziców może zorganizować naukę religii i inne zajęcia dodatkowe.
10. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez Dyrektora placówki w porozumieniu z Rodzicami.
11. Sposób dokumentowania tych zajęć określają odrębne przepisy.

 

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania przedszkola 

§5

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o Systemie Oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego, koncentrując się na wspomaganiu i ukierunkowywaniu rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.
2. Celem wychowania przedszkolnego jest:
a. wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi,
b. nauczenie dziecka samodzielności w zdobywaniu wiedzy, współpracy i współdziałania w grupie, rozwijanie kreatywności,
c. umożliwianie dzieciom rozwijania poczucia przynależności społecznej i postawy patriotycznej
d. sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola,
e. współdziałanie z rodziną poprzez wspieranie jej w wychowywaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej,
f. dbałość o zdrowie, sprawność fizyczną i bezpieczeństwo dzieci.

3. Wynikające z powyższych celów zadania przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:

a. kształtowanie umiejętności społecznych dzieci,
b. kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych,
c. wspomaganie rozwoju mowy dzieci,
d. wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia,
e. wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci,
f. wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych,
g. wychowanie przez sztukę- dziecko widzem i aktorem,
h. wychowanie przez sztukę- muzyka i śpiew, pląsy i taniec,
i. wychowanie przez sztukę- różne formy plastyczne,
j. wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych,
k. pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń,
l. wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt,
m. wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną,
n. kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania,
o. wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne,

ROZDZIAŁ III

Organy przedszkola

 §6

 

1. Organami przedszkola są:

a. Organ Prowadzący,
b. Dyrektor Przedszkola,

§7

 

1. Organ Prowadzący kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje je na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników obsługi i administracji.

2. Organ Prowadzący zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole poza obiektem do niego należącym.

3. Do zadań Organu Prowadzącego należy:

a. kierowanie bieżącą działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz,

b. kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,

c. zapewnianie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, BHP i P.Poż.

d. przyznawanie nagród, udzielanie kar pracownikom po zasięgnięciu opinii Dyrektora,

e. organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola,

f. dysponowanie środkami finansowymi przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,

g. zawieranie z rodzicami umów o świadczeniu usług opiekuńczo- dydaktyczno- wychowawczych,

h. podejmowanie decyzji o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka z przedszkola w czasie roku szkolnego.

 

§8

 

1. Organ Prowadzący wybiera i zatrudnia Dyrektora.

2. Dyrektor zatrudniany jest na podstawie umowy o pracę lub innej umowy cywilno- prawnej i podlega Organowi Prowadzącemu.

3. Zadania Dyrektora są następujące:

a. reprezentowanie przedszkola na zewnątrz

b. przygotowanie i przedstawienie statutu przedszkola

c. zatwierdzanie na wniosek nauczyciela programów edukacyjnych

d. sprawowanie nadzoru pedagogicznego, w szczególności poprzez:

• diagnozowanie jakości pracy przedszkola polegające na zorganizowaniu i systematycznym analizowaniu i ocenianiu stopnia spełnienia przez przedszkole wymagań wynikających z jego zadań z uwzględnieniem opinii rodziców i nauczycieli,

• inspirowanie, wspomaganie i ukierunkowywanie nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie jakości pracy przedszkola oraz podejmowaniu nowatorstwa pedagogicznego,

• gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy według zasad ustalonych w odrębnych przepisach.

 

e. właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie przez Przedszkole dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją,

f. wydawanie zarządzeń wewnętrznych w ramach obowiązujących przepisów

g. współpraca z rodzicami,

 

 

ROZDZIAŁ IV

Organizacja Przedszkola

 

§9

 

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest grupa złożona z dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.

2. W przedszkolu łącznie są dwie grupy wiekowe- młodsza (dzieci 2,5-3 letnie) i starsza (dzieci 4-5 letnie). Przydział do grup odbywa się na podstawie wieku oraz poziomu rozwoju dziecka.

3. Liczba dzieci w grupie nie może przekraczać 25.

4. Liczbę miejsc w przedszkolu ustala Organ Prowadzący na podstawie obowiązujących przepisów.

5. Organ Prowadzący powierza każdą grupę opiece jednego nauczyciela i jednego opiekuna (pomoc nauczyciela).

6. W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, nauczyciele prowadzą swoją grupę przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.

7. Przedszkole posiada:

a. sale zajęć dla poszczególnych grup z wyposażeniem dostosowanym do wieku dzieci,

b. łazienki dla dzieci i personelu,

c. szatnie,

d. plac zabaw,

e. pomieszczenie administracyjno-gospodarcze dla personelu.

 

§10

 

1. Kryteria przyjęcia dziecka do przedszkola to:

a. dostarczenie przez rodzica bądź opiekuna „Karty zgłoszeniowej” do Organu Prowadzącego,

b. zapoznanie się przez rodzica ze Statutem, Regulaminem przedszkola,

c. wpłaceniu opłaty stałej w wysokości ustalonej przez Organ Prowadzący,

d. podpisaniu umowy cywilno-prawnej dotyczącej świadczenia usług opiekuńczo- dydaktyczno- wychowawczych,

2. Dziecko może być skreślone z listy wychowanków:

a. na pisemny wniosek rodziców lub opiekunów prawnych bez podania przyczyny,

b. na pisemny wniosek nauczyciela (na podstawie opinii psychologa) w przypadku gdy dalszy pobyt dziecka w przedszkolu zagraża zdrowiu lub życiu innych dzieci lub samego dziecka, a wyczerpane zostały wszystkie inne możliwości oddziaływań wychowawczych,

c. gdy rodzice nie uiścili opłat za pobyt dziecka w przedszkolu w ciągu siedmiu dni od momentu upomnienia przez Organ Prowadzący.

 

§11

 

1. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z Przedszkola osobiście przez rodziców (prawnych opiekunów) bądź inne pełnoletnie osoby upoważnione przez rodziców.

2. Pisemne upoważnienie powinno zawierać numer i serię dowodu osobistego osoby wskazanej przez rodziców.

3. Dziecko może być odebrane przez osobę uprawnioną tylko za okazaniem dowodu tożsamości.

4. Rodzice (prawni opiekunowie) przyjmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z Przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.

5. Opiekę nad dzieckiem przejmuje rodzic (prawni opiekunowie) z chwilą przywitania się z nim i nauczycielem.

6. Przedszkole może odmówić wydania dziecka osobie będącej w stanie nietrzeźwym, bez względu na to, czy jest to rodzic, czy osoba upoważniona do odbioru dziecka.

 

ROZDZIAŁ V

Wychowankowie Przedszkola

 

§12

 

1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat.

2. Dziecko w przedszkolu posiada wszelkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka.

3.Dzieci uczęszczające do przedszkola mają prawo do:

 

a. właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo- wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z ich rozwojem psychofizycznym,

b. zaspokojenia poczucia bezpieczeństwa, akceptacji i podstawowych potrzeb fizjologicznych

c. życzliwego podmiotowego traktowania,

d. ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,

e. poszanowania godności osobistej,

f. rozwijania swoich zdolności i zainteresowań

g. pomocy w wyrównywaniu różnego rodzaju braków i deficytów rozwojowych

h. spokoju i samotności gdy tego potrzebuje,

i. doświadczania konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego względami bezpieczeństwa),

j. działania zespołowego z rówieśnikami, młodszymi i starszymi kolegami,

k. respektowania jego naczelnej potrzeby – zabawy.

4. Obowiązki dzieci uczęszczających do Przedszkola wynikają z zawartych umów społecznych między dzieckiem, nauczycielem i rodzicami:

a. przestrzeganie zasad i form współżycia ustalonych w zbiorowości przedszkolnej,

b. szanowanie sprzętów i zabawek jako wspólnej własności,

c. uczestnictwo w pracach porządkowych, samoobsługowych i dyżurach,

d. przestrzeganie zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek,

e. kulturalne zwracanie się do innych; używanie form grzecznościowych,

f. zdyscyplinowane zgłaszanie się na zbiórki, zwłaszcza w czasie spacerów i wycieczek,

g. pomaganie młodszym i słabszym kolegom,

h. poszanowanie wartości uniwersalnych, takich jak: dobro, prawda, miłość i piękno.

 

ROZDZIAŁ VI

Rodzice

 

§13

 

1. Do podstawowych obowiązków rodziców (opiekunów) dziecka należy:

a. przestrzeganie Statutu przedszkola,

b. przestrzeganie zasad zawartych w umowie,

c. przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola osobiście lub przez upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,

d .systematyczna współpraca z przedszkolem w celu ujednolicenia oddziaływań dydaktyczno-wychowawczo- opiekuńczych,

e. terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,

f. informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu,

g. niezwłoczne powiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,

h. przyprowadzanie do przedszkola tylko zdrowego dziecka,

 

§14

 

1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

2. Rodzice mają prawo do:

a. uzgadniania kierunków i zakresu zadań realizowanych w przedszkolu,

b. znajomości zadań wynikających z podstawy programowej i planu pracy przedszkola,

c. uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,

d. uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,

e. rozwiązania umowy o świadczeniu usług opiekuńczo- dydaktyczno- wychowawczych na warunkach określonych w umowie,

h. wyrażania swoich opinii o pracy przedszkola, służących podnoszeniu jakości pracy przedszkola.

 

§15

 

1. Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w przedszkolu 4 razy w roku szkolnym lub częściej na wniosek rodziców lub nauczycieli.

 

§16

 

1. Formy współpracy przedszkola z rodzicami:

a. rozmowy indywidualne z Dyrektorem,

b. zebrania grupowe,

c. konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielami,

d. kąciki dla rodziców,

e. zajęcia otwarte,

f. uroczystości i imprezy z udziałem rodziców i innych członków najbliższej rodziny,

g. gazetki i ulotki.

 

ROZDZIAŁ VII

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

 

§17

 

1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z kwalifikacjami pedagogicznymi określonymi przepisami Ministerstwa Edukacji Narodowej.

2. Nauczycieli zatrudnia Organ Prowadzący na podstawie umowy o pracę w oparciu o obowiązujące przepisy prawa pracy lub inną umowę cywilnoprawną.

3. Nauczyciel jest zobowiązany do wykonywania zadań zgodnie z zakresem swoich obowiązków (czynności) określonych i przyznanych przez Organ Prowadzący oraz innych czynności dodatkowych, jeżeli zostały polecone przez Organ Prowadzący lub Dyrektora Przedszkola i są związane z organizacją procesu opiekuńczo- wychowawczo- dydaktycznego.

4. Wynagrodzenie nauczyciela określa umowa o pracę lub inna umowa cywilno- prawna

 

§18

 

1. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.

2. Obowiązkiem nauczyciela jest realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez MEN oraz planowanie działań w oparciu o diagnozę dziecka i wybrany program nauczania, a także realizacja zadań organizacyjnych wyznaczonych w planie pracy przedszkola.

3. Do zakresu zadań nauczycieli należy:

a. planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno- wychowawczo-opiekuńczej zgodnie z przyjętym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,

b. opracowywanie cyklicznych (miesięcznych) planów pracy z dziećmi,

c. stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,

d. wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,

e. ponoszenie odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów itp.,

f. prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,

g. przeprowadzanie diagnozy gotowości do podjęcia nauki w szkole,

h. planowanie własnego rozwoju zawodowego, systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,

i. dbanie o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,

j. współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających w szczególności z planu pracy realizowanego w danej grupie i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,

k. realizowanie zleceń Organu Prowadzącego, Dyrektora i osób kontrolujących,

l. realizowanie innych zadań zleconych przez Dyrektora przedszkola a wynikających z bieżącej działalności placówki,

ł. inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym,

m. współpracowanie ze specjalistami w zakresie opieki psychologiczno- pedagogicznej i zdrowotnej,

n. prowadzenie dokumentacji pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

p. efektywne wykorzystywanie czasu pracy z dziećmi,

r. przestrzeganie tajemnicy służbowej.

4. Nauczyciel ma prawo do:

a. wyboru programu wychowania w przedszkolu,

b. tworzenia programów autorskich i wprowadzania innowacji pedagogicznych za zgodą Dyrektora,

c. stosowania w realizacji zadań programowych takich metod nauczania i wychowania, jakie uzna za najwłaściwsze z tych, które uznane zostały przez współczesną naukę pedagogiczną ,

d. uzyskania pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora przedszkola, nauczycieli i instytucji oświatowych,

e. awansu zawodowego zgodnie z obowiązującymi przepisami MEN.

5. Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci za cały okres pobytu dziecka w przedszkolu, w tym w czasie uczestniczenia dziecka w imprezach (zabawach) organizowanych przez przedszkole poza jego terenem, oraz za wypadki wynikające z niedopełnienia obowiązków nauczycielskich w tym zakresie.

 

§19

 

1. Przedszkole zatrudnia pomoce nauczycieli, których podstawowym zadaniem jest pomoc wychowawcy w wypełnianiu jego obowiązków związanych z opieką nad dziećmi oraz prowadzeniem zajęć dydaktyczno- wychowawczych.

 

§20

 

1. W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi, których podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości. Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala Organ Prowadzący.

 

ROZDZIAŁ VIII

Postanowienia końcowe

 

§21

 

1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

 

§22

 

1. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:

a. umieszczenie statutu na stronie internetowej przedszkola

b. udostępnienie statutu przez dyrektora przedszkola.

 

§23

 

1. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego Statutu.

 

§24

1. Statut wchodzi w życie z dniem 5 września 2011 roku.